Prosjekt

Rusomsorg – prosjekt vest

Kommunane i region vest har alle rusmisbrukarar som både fagleg og økonomisk er vanskelig å hjelpa. Misbrukarane er innom både første- og andrelinjeteneste og gjerne opphald i private ordningar. Helse Bergen og Regionrådet Vest har sammen sett på det kan etablerast eit meir fruktbart og resultatretta samarbeid, og ser om dette kan gjerast på Blå Kors sitt anlegg på Askøy.

Mandat og rammer

Plan og byggjesak

Styret i Regionråd Vest har vedteke prosjekt innan byggjesak, plan, ulovleg bygging og oppmåling. Dette saksfeltet har mediafokus, og relativt ofte er det knytt til usemje eller konfliktprega saker og oppslag. Prosjektet ”Plan og byggesak” i Region Vest inneheld fagutvikling, interkommunalt samarbeid, konkrete tiltak og kanskje interkommunale einingar eller løysingar.

Presentasjon av prosjektet

Prosjektplan

Betre saman for barna

Målsetting for prosjektet:

  • Sikra barna sin rett til hjelp og har MOT til å handla
  • Gje tidleg, rask og rett hjelp gjennom å forskyva ressursar og innsats
  • Tydeleggjera ansvar og roller i tverrfagleg samhandling – på tvers av ulike aktørar
  • Vi vil ha eit barnevern som har eit samla og heilskapeleg ansvar for tenestene

Som ein ser, er basisen i prosjektet tidleg innsats, over tid forskyva ressursar frå reparasjon til førebygging, og samordna og heilskapeleg innsats. Les heile saka

IKT-prosjekt

Kommunane i Region Vest leverer i stor grad de same tenestene til innbyggjarane i sine kommunar, med dei same kvalitetskrava. Omfang og dimensjonar varierer, men kjerneinnhaldet er det same. Regionrådet Vest har peika ut IKT som eit aktuelt samarbeidsområde i regionen. IKT-løysingar er ein nøkkelfaktor for å få til  tenestesamarbeid, og effektiv og fremtidsretta IKT-drift er ei felles utfordring.
Les heile saka

Retningsliner for arbeidet i Regionråd Vest

I § 1 i vedtektene for Regionråd Vest heiter det:

”Regionråd Vest er et rådgivende og koordinerende organ for kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden. Regionrådet skal fremme forpliktende samarbeid mellom kommunene, og videreutvikling av regionen.” Les heile saka