IKT-prosjekt

Kommunane i Region Vest leverer i stor grad de same tenestene til innbyggjarane i sine kommunar, med dei same kvalitetskrava. Omfang og dimensjonar varierer, men kjerneinnhaldet er det same. Regionrådet Vest har peika ut IKT som eit aktuelt samarbeidsområde i regionen. IKT-løysingar er ein nøkkelfaktor for å få til  tenestesamarbeid, og effektiv og fremtidsretta IKT-drift er ei felles utfordring.


Høyring forprosjekt forpliktande IKT-samarbeid i region vest

publisert 28.01.2011