Betre saman for barna

Målsetting for prosjektet:

  • Sikra barna sin rett til hjelp og har MOT til å handla
  • Gje tidleg, rask og rett hjelp gjennom å forskyva ressursar og innsats
  • Tydeleggjera ansvar og roller i tverrfagleg samhandling – på tvers av ulike aktørar
  • Vi vil ha eit barnevern som har eit samla og heilskapeleg ansvar for tenestene

Som ein ser, er basisen i prosjektet tidleg innsats, over tid forskyva ressursar frå reparasjon til førebygging, og samordna og heilskapeleg innsats.
Mandat betre vern av barn (PDF)
Handlingsprogram 2012-2013 (PDF)

publisert 01.03.2011