Kommunane skal ta stilling til framtida for Gründerparken Vest

Regionrådet Vest drøfta i dag framtida for Gründerparken Vest. Rådet, som er samansett av dei tre ordførarane i regionen, samla seg om at det […]

17.09.2018 les meir

Støttar moglegheitsstudie for oppdrettsnæringa

Oppdrettsselskapa i regionen helsar ei moglegheitsstudie for oppdrettsnæringa velkomen. Det kom klart fram då Regionrådet Vest inviterte oppdrettsselskapa i Sund, Fjell og Øygarden til […]

4.06.2018 les meir

Fellesmøte med oppdrettsselskap

På møtet i Regionrådet Vest den 4. juni er oppdrettsselskap i regionen inviterte til å drøfta utfordringane med å vera i raud sone. Nærings- […]

30.05.2018 les meir

Vil be fellesnemnda å tilrå tomt for ny vidaregåande skule

Regionrådet Vest drøfta på møtet på måndag eit notat der det er peika på seks alternative forslag til tomt for ein ny vidaregåande skule […]

12.03.2018 les meir

Drøftar tomt til ny vidaregåande skule

Regionrådet Vest skal på møtet den 12. mars drøfta eit notat der det er peika på seks alternative forslag til tomt for ein ny […]

6.03.2018 les meir

Vil realisera prosjekt om kunnskapsby

Regionrådet Vest konkluderte på møtet i dag med at prosjektet «Framtidas kunnskapsby i Nye Øygarden kommune» skal vidareførst. I tillegg skal det utarbeidast eit […]

28.11.2017 les meir

Vil samarbeida med fylket om kunnskapsklynge og kollektivtrafikk

Regionrådet Vest ønskjer å samarbeida med Hordaland fylkeskommune om kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune og kollektivtrafikk. Dette kom klart fram då styret i regionrådet […]

22.08.2017 les meir

Regionrådet drøftar kollektivtransport

På møtet i Regionrådet Vest den 21. august skal styret drøfta om det kan gjennomførast eit samlande kollektivprosjekt for Nye Øygarden kommune. Som grunnlag […]

15.08.2017 les meir

Legg strategi for ny vidaregåande skule

                        Regionrådet Vest ønskjer tett dialog med Hordaland fylkeskommune for å få realisert […]

29.05.2017 les meir

Regionrådet drøftar ny vidaregåande skule

                              På styremøtet i Regionrådet Vest den 29. mai vert […]

23.05.2017 les meir

3,45 millionar i skjønsmidlar til regionen vår

Fylkesmannen har tildelt 3,45 millionar kroner til sju prosjekt i kommunane Fjell, Sund og Øygarden. Dei fleste prosjekta er eit samarbeid mellom alle dei […]

26.04.2017 les meir

Vil gjerne ha Språkrådet til Straume

Regionrådet Vest meiner at det er gode grunnar til at Språkrådet vert lokalisert i region vest. I dag sender dei brev til regjeringa og […]

3.04.2017 les meir

Prioriterte søknader om skjønsmidlar

                                  På møtet på måndag prioriterte styret i […]

20.02.2017 les meir

Prioriterer søknader om skjønsmidlar

Styret i Regionrådet Vest skal den 20. februar gjennomgå og prioritera mellom seks søknader om skjønsmidlar frå staten.  Fylkesmannen skal totalt fordela 32,4 millionar […]

15.02.2017 les meir

Følgjer opp frivillig innsats i helse og omsorg

Regionrådet Vest skal utarbeida eit notat som drøftar ein felles strategi for framtidig frivillig arbeid i regionen, mellom anna innan helse og omsorg.  Notatet […]

28.11.2016 les meir

Drøftar framtida for Regionrådet Vest

Ei av sakene på styremøtet i Regionrådet Vest den 28. november er bruk av Regionrådet Vest i framtida.             […]

21.11.2016 les meir

Vil framleis ha lensmannskontor på Straume

Styret for Regionrådet Vest vil framleis ha lensmannskontor lokalisert på Straume i Fjell. På styremøtet i dag vart det vedteke å senda eit brev […]

19.09.2016 les meir

Drøftar eigarskap og forankring for Gode Sirklar

Regionrådet skal måndag den 19. september drøfta korleis det kan skapast eigarskap og oppfølging av prosjekta i regi av næringsutviklingsselskapet Gode Sirklar.  Dagleg leiar […]

14.09.2016 les meir

Fylket og vegkontoret møtte kommunane

– Vi ønskjer å lytta og få innspel til rulleringa av regional transportplan. Planen vert vedteken i løpet av eitt år. Med desse orda […]

5.09.2016 les meir

Historisk vedtak om å danna ny kommune

Den 20. juni vedtok kommunestyra i Fjell, Sund og Øygarden at dei vil danna ein ny kommune i regionen med verknad frå 2020. I […]

4.07.2016 les meir

Størst folkevekst på kysten

I perioden 2016 til 2040 er det forventa størst folkevekst på kysten. Det går fram av «Hordaland i tal» produsert av Hordaland fylkeskommune. Ved […]

1.07.2016 les meir

Sveiva med lua og opna senterutviding

På ein vakker sommardag med god temperatur både ute og inne, var Olav Thon på plass med den rosa lua på scena saman med […]

16.06.2016 les meir

Koordinerer satsinga på reiseliv

Samarbeid om reiseliv var eit sentralt tema på styremøtet i Regionrådet Vest i Fjell i dag.                 […]

13.06.2016 les meir

Styremøte i regionrådet: Reiseliv og kystsoneplan

Det handlar mellom anna om reiselivssatsing og kystsoneplan når styret i Regionrådet Vest er samla til møte i Fjell måndag den 13. juni. Gode […]

8.06.2016 les meir

500 tusen til førebygging av ekstremisme

Justis- og beredskapsdepartementet har tildelt 500 tusen kroner til prosjektet «Kraftsenter for inkludering i Fjell, Sund og Øygarden». I politirådet i april vart det […]

30.05.2016 les meir